top of page

Oksefjorden vindkraftverk

OV Bjørnvikfjellet Skjøtningberg Kifjorden luftfoto forside_edited.jpg

Oksefjorden vindkraftverk

Oksefjorden vindkraftverk er et planlagt vindkraftverk beliggende i kommunene Gamvik og Lebesby. Planområdet ligger på vestsiden av Nordkyn-halvøya. Vindkraftverket vil tilknyttes den nye transformatoren som Area Nett planlegger i Kjøllefjord.

20240618 OV Oversiktskart forside.jpeg

Om vindkraftverket

Regjeringen lanserte 8. august 2023 et "kraft- og industriløft" for Finnmark. Manglende nettkapasitet og en anstrengt kraftsituasjon vurderes som et av de største hindrene for vekst og utvikling i fylket. Målet med satsningen er at den fornybare kraftproduksjonen i Finnmark skal øke minst like mye som forventet forbruksøkning knyttet til den planlagte utbyggingen av industrien. Med noen av Europas beste vindressurser er potensialet for vindkraft i Finnmark stort i et industrielt perspektiv, og det er et ønske og en vilje til å tilrettelegge for utbygging av vindkraft både i fylket og kommunene.

Planområdet er valgt på basis av flere faktorer. En viktig faktor er selvsagt vindforholdene, og Nordkynhalvøya har noen av Europas beste vindressurser. Videre har Arktis Energi valgt å legge fokus på å fortette mellom områder der det allerede er etablert infrastruktur og ulike former for aktivitet. I henhold til dette består planområdet av et område mellom Kjøllefjord og Mehamn som administrasjonssentrum for henholdsvis Lebesby kommune og Gamvik kommune. I planleggingen har det også vært vektlagt å ha fokus på et planareal av en viss størrelse. Dette for å unngå at vindkraften spres på en rekke mindre anlegg og dermed bidrar til økt fragmentering av natur. I planleggingen av vindkraftverket har det blitt lagt vekt på å bevare Europas nordligste fastlandspunkt, Kinnarodden med sin status som Europas nordligste fastlandspunkt med sin villmarkspregede natur.

 

Generelt er planområdet utviklet i et forsøk på å oppnå best mulig balanse mellom arealbeslag, reinbeiteinteresser og andre samfunnsmessige interesser som jakt, fiske, friluftsliv, biologisk mangfold, kulturminner og hensyn til etablerte vernesoner.

Oksefjorden vindkraftverk planlegges med en installert effekt på 806MW over et samlet areal på 60km2 fordelt på Lebesby og Gamvik kommune.

Areal

Lebesby

Gamvik

Totalt

34km2

26km2

60km2

Effekt

403MW

403MW

806MW

Produksjon

1 696GWh

1 696GWh

3 392GWh

Foreløpig er Oksefjorden vindkraftverk basert på 112 vindturbiner, hver med en installert effekt i overkant av 7MW og med en nacellehøyde på 114-119 meter og en rotordiameter på 162-172 meter.  Det planlegges for at vindturbinene skal tas inn gjennom den nye planlagte dypvannskaia i Mehamn og videre opp i området via dels eksisterende og dels ny vei. Alternativene for dette er nærmere beskrevet i meldingen som er sendt til NVE.

Vindkraftverket vil bidra til betydelig lokal verdiskapning gjennom nye arbeidsplasser, produksjonsavgifter, eiendomsskatt og grunneieravtaler.

Langsiktig forventes vindkraftverket å ha behov for 14-19 personer i driftsfasen. I en intensiv anleggsfase på opp mot tre år forventes behov for rundt 450 årsverk.

Wind Turbines

Oksefjorden vindkraftverk er planlagt med to trafoer: Bjørnviktua trafo og Storvannet trafo. Fra trafoene vil det gå 132kV linjer til nye Kjøllefjord trafo. Linjene vil i størst mulig grad følge internveier i vindkraftverket og langs eksisterende fylkesvei 894.

Det åpnes også opp for at en ny 66kV linje kan gå fra Bjørnvikfjellet trafo til Mehamn for å styrke kraftforsyningssikkerheten. I dag er Mehamn avhengig av dieselgeneratorer som reservekraft dersom den eksisterende linja skulle falle ut.

Veien inn til planområdet et tiltenkt vestover fra fylkesvei 888 og videre inn i planområdet. Det anslås et behov for 70-110 km ny veilengde for hele utbyggingen. Internveiene kan bidra til å gjøre planområdet mer tilgjengelig for ferdsel.

20240618 OV Kart Nett Hjemmeside.jpeg

Veien videre

I juni 2024 ble planinitativet for Oksefjorden vindkraftverk vedtatt i både Lebesby og Gamvik kommuner slik at planprosessen kunne starte.

 

I april 2024 ble det i alt fremmet 24 tiltak for utbygging av vind i Finnmark som omfattet omlag 10,8GW. NVE fortok en prioritering av de 24 prosjektene i juni 2024, og 11 av disse prosjektene går videre til høring. Oksefjorden vindkraftverk er et av prosjektene som skal på høring.

 

Etter første høringsprosess vil det bli lagt detaljerte planer for bygging og drift av vindkraftverket som basis for en omfattende konsekvensutredning. Med basis i resultatene fra konsekvensutredningen vil Arktis Energi søke om konsesjon for Oksefjorden vindkraftverk, og det forventes at en eventuell konsesjon gis i løpet av 2027.

09042024 Fremdriftsplan.png

For mer informasjon om prosjektet anbefaler vi å lese meldingen for Oksefjorden vindkraftverk på NVEs nettsider.

Link til konsesjonssaken på NVEs nettsider finner du her.

bottom of page